โปสเตอร์: สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่นที่สระบุรี

ขอให้เขาหินปูนอยู่คู่กับสระบุรีไปอีกนานแสนนาน

ไฟล์: