โปสเตอร์ปลาในจังหวัดพิษณุโลก ชุดที่ 1 และ 2 : Fishes of Pidsanulok Province

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก

สำนักงานวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด

กรมประมง