แหล่งที่อยู่อาศัยของปูแสม (Perisesarma eumolpe) ในคลองบางกรวย จ.นนทบุรี


     งานวิจัยเล็กๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนท้องถิ่นหันมาสนใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น