บทความ งานอนุกรมวิธานที่โลกเมิน

บทความ งานอนุกรมวิธานที่โลกเมิน
แต่งโดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤต
ตีพิมพ์ในวารสารนวตกรรม ปีที่ 5, ฉบับที่ 18 (สิงหาคม 2547) : หน้า 16-17