แผ่นพับชุดป่าพรุโต๊ะแดง - การใช้ประโยชน์จากสาคู

แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูที่ยั่งยืนในพื้นที่ป่าพรุสิรินธรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ไฟล์: