แผ่นพับชุดป่าพรุโต๊ะแดง - ปลาสวยงาม (ซิวข้างขวาน)

แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามในพื้นที่ป่าพรุ โต๊ะแดงชุมชนบ้านลาแล หมูที่ 1 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 และบ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ไฟล์: