ความหลากชนิดของพรรณไม้น ้าในห้วยกวาง จังหวัดกาญจนบุรี

          ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไม้น้ำในห้วยกวาง จังหวัดกาญจนบุรี โดยการสำรวจเก็บตัวอย่างพรรณไม้น้ำ บันทึกข้อมูล และถ่ายภาพ ในเดือนมกราคม 2553 หลังจากนั้นนำมาจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธานโดยใช้เอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้อง พบพรรณไม้น้ำ 16 ชนิด โดยมีพืชกลุ่มสาหร่ายเป็นชนิดพันธุ์เด่น ได้แก่ สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea) สาหร่ายข้าวเหนี่ยว (Utricularia sp.) สาหร่ายหางกระรอก (Hydrilla verticillata) รองลงมาเป็นพืชกลุ่มหญ้า (Poaceae) พบชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 1 ชนิด ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) รวมทั้งได้รายงานบัญชีรายชื่อพรรณไม้น้ำที่มีรายงานการค้นพบในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ไว้ด้วย