โปสเตอร์สัตว์น้ำบริเวณหาดหินของหมู่เกำะกำ จังหวัดระนอง และเกาะใกล้เคียง

โปสเตอร์แสดงภาพและชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์น้ำบริเวณหาดหินของหมู่เกำะกำ จังหวัดระนอง และเกาะใกล้เคียง จำนวน 89 ชนิด