คลังเอกสาร Documents

ส่วนนี้เราจัดทำไว้ให้เป็นห้องสมุดออนไลน์ เผื่อไว้สำหรับใครที่มีเอกสารอยากจะแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ รายงาน แผ่นพับ วารสาร ฯลฯ

 • image
  แนวทางการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงามในพื้นที่ป่าพรุ โต๊ะแดงชุมชนบ้านลาแล หมูที่ 1 บ้านโต๊ะเวาะ หมู่ที่ 3 และบ้านโต๊ะแดง หมู่ที่ 5 ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 • image
  แนวทางการใช้ประโยชน์จากป่าสาคูที่ยั่งยืนในพื้นที่ป่าพรุสิรินธรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนลูโบ๊ะซามา หมู่ที่ 8 ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
 • image
  แนวทางการนำภูมิปัญญาการใช้ไม้พาดล่อผึ้งในพื้นที่สวนป่าและป่าเสม็ดของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ บ้านปิเหล็ง หมู่ที่ 5 และบ้านป่าเย หมู่ที่ 10 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 • pdf
  นำสไลด์ตอนทำสัมมนา 1 ค่ะ เรื่องนกหัวขวาน วิศวกรแห่งพงไพร มาฝากค่ะก็จะเป็นเรื่องราวทั่วๆไปของนกหัวขวาน รวมไปถึงบทบาทในป่า และผลกระทบต่อสัตว์อื่นๆ ถ้านกหัวขวานหายไปปล....
 • xls
  ด้วงคีมในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยประกอบด้วย->1 Family--> 1 Subfamily---> 14 Genera----> 37 Species-----> 23 Subspecies
 • pdf
  ทริปเล็กๆ ที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ครับ
 • pdf
  A code intended to apply to both zoological and botanical nomenclature was drafted in 1842–43 by a commissionappointed by the fourth Congress of Italian Scientists on request of the zoologist Carlo...
 • pdf
  ICZN - The International Commission on Zoological Nomenclature
 • pdf
  บทความ งานอนุกรมวิธานที่โลกเมินแต่งโดย ดร. ก่องกานดา ชยามฤตตีพิมพ์ในวารสารนวตกรรม ปีที่ 5, ฉบับที่ 18 (สิงหาคม 2547) : หน้า 16-17
 • xls
  พอดีผมได้รับการติดต่อมาจากโครงการ ARKive เพื่อขอภาพถ่ายสิ่งมีชีวิตจากประเทศเพื่อนำไปบรรจุในฐานข้อมูลของเค้า โครงการนี้ลักษณะคล้ายๆ Siamensis Index ของเรา แต่เค้ารวบรวมภาพ วิดีโอ และ...