โปสเตอร์ผลงานวิชาการ: รายงานการพบปูน้ำเค็มครั้งแรกของประเทศไทยจากทะเลอันดามัน

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ
เรื่อง รายงานการพบปูน้ำเค็มครั้งแรกของประเทศไทย
จากทะเลอันดามัน ที่รวบรวมตัวอย่างภายใต้โครงการ Thai – Danish BIODIVERSITY Project
นำเสนอในงานประชุมวิชาการของกรมทรพยากรทางทะ
เลฯ ที่จ.ราชบุรี ปี 2552
ไฟล์: