Owls in KU. campus--เอกสารประกอบการบรรยายในเสวนาปักษา ครั้งที่ 6 จัดโดยกลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทยและศูนย์ฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มก.

อธิบายถึงกลุ่มนกเค้า (Order Strigifomes) ที่สามารถพบได้ในม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) รวมจำนวน 6 ชนิด และพูดถึงชีววิทยาต่างของกลุ่มนกเค้าที่ทำให้มันเป็นนกนักล่ายามกลางคืนที่ทรงประสิทธิภาพ