หอยน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และการใช้ประโยชน์

การศึกษาครั้งนี้เป็นการรวบรวมบัญชีรายชื่อ และจัดทำฐานข้อมูลของหอยน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โดยทำการเก็บตัวอย่างใน เดือนสิงหาคม 2553 และรวบรวมจากเอกสารวิชาการทางอนุกรมวิธาน โดยจัดลำดับทางอนุกรมวิธานตามหลักของ Brandt (1974)พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรหอยน้ำจืดไว้ด้วย ผลการศึกษาพบว่า มีรายงานการค้นพบหอยน้ำจืดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ทั้งหมด 13 วงศ์ 30 ชนิด เป็นหอยฝาเดียว 18ชนิด และเป็นหอยสองฝา 12ชนิด โดยมีหอยน้ำจืดในวงศ์ Thiaridae, Amblemidae, Viviparidae, และ Corbiculidae เป็นวงศ์เด่น ซึ่งหอยน้ำจืดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการจำหน่ายเพื่อบริโภค และการใช้ประโยชน์จากเปลือกอีกด้วย
ไฟล์: