บัญชีรายชื่อพรรณปลาน้ำจืดในแม่น้ำแควใหญ่

     การศึกษาบัญชีรายชื่อชนิดพรรณปลาในแม่น้ำแควใหญ่และลำธารสาขา เพื่อเป็นการรวบรวมรายชื่อชนิดของปลาน้ำจืดที่มีรายงานในเอกสารทางวิชาการทางอนุกรมวิธานต่างๆ โดยการจัดลำดับทางอนุกรมวิธานจะใช้หลักของ Nelson (2006) จากการศึกษาพบว่า มีรายงานการค้นพบพรรณปลาน้ำจืดทั้งหมด 8 อันดับ 24 วงศ์ 116 ชนิด                                                 The study of the taxonomically records of freshwater fishes in Khwae Yai Riverwere conducted by document studied. Taxonomic arrangements follow Nelson (2006). One hundred and sixteen species, 24 families and 8 orders were included.

ไฟล์: