Take by AJAX

คำถามทายสัตว์อะไร เฉพาะสัตว์ที่พบในประเทศไทย มาลองดูกันว่าคุณรู้จักสัตว์ไทยดีแค่ไหน?

ดูภาพแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้อง