การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและการจัดการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3

หลักสูตรสหสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมกับ หลักสูตรสหสาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม(นานาชาติ)
และ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 14-15 มีนาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปิดรับบทคัดย่อ 7 มค. 2554

รายละเอียด http://cesem.info/

Comments

ความเห็นที่ 1

 
 งานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ