เป็นไปได้ไหมที่จะเจอหอยวงศ์ Pholadidae และ Teredinidae ในนํ้าจืด

   ผมสงสัยว่าหอยวงศ์  Pholadidae และ Teredinidae อยู่อาศัยในนํ้าจืดได้หรือเปล่า