Cnidarians ในแม่น้ำปราจีนบุรี

หมายเหตุ จากการที่ได้ทำปัญหาพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี (แค่ช่วงหนึ่งของแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 630 เมตร) เพราะต้องการทราบความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้นำข้อมูลการศึกษาบางส่วนมาแบ่งปัน
.........................................................................................
สัตว์ใน Phylum Cnidaria พบ 2 ชนิด
1.Family Hydridae  Hydra sp.
2. Hydroid