ภาพวาดสีน้ำ ดอกไม้ประจำชาติไทย

ภาพวาดสีน้ำดอกไม้ประจำชาติไทย

ดอกราชพฤษ์ ดอกไม้งาม งามสมค่า
ดอกสีเหลือง เหลืองทอง อร่ามตา
ทรงคุณค่า ดอกไม้ไทย ที่งดงาม
ภาพวาดสีน้ำ ดอกราชพฤษ์ ดอกไม้ประจำชาติไทย
ราชพฤกษ์ หรือ คูน (อังกฤษ: Cassia fistula) เป็นไม้ดอกในตระกูล Fabaceae เป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียใต้ ตั้งแต่ทางตอนใต้ของปากีสถาน ไปจนถึงอินเดีย พม่า และศรีลังกา ดอกราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งเขตร้อน เจริญเติบโตได้ดีที่สุดใ

นที่โล่งแจ้ง สามารถปลูกได้ทั้งดินร่วนซุย ดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว ทนต่อความแห้งแล้งและดินเค็มได้ดี แต่ไม่ทนในอากาศหนาวจัด ซึ่งอาจติดเชื้อราหรือโรคใบจุดได้
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ วิทยาลัยทองสุข
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จังหวัด นนทบุรี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2450 รวมแล้ว กว่า 100 ปี)
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ นวมินทราชูทิศ ได้แก่ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
ราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำ โรงเรียนวัดพุทธบูชา
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ จังหวัดขอนแก่น, จังหวัดนครศรีธรรมราช
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกอ

พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม คนวาดภาพทางวิทยาศาตร์ ภาพวาดทางการแพทย์