พาไปชมสถานที่ น่าเดินทางไปท่องเที่ยว เป็นแหล่งดูนกอีกแห่งหนี่งที่น่าเดินทางไปมาก

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และมีโรงพยาบาลเปิดให้บริการ
อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และอุดมไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่่งแวดล้อมที่สวยงาม มีนกและปลานานาชนิด

พัลลภ อนุสนธิ์พรเพิ่ม  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ภาพวาดทางการแพทย์