เลียงผากับโรงปูน

เห็นรูปนี้เมื่อวานก็ไม่ได้เอะใจนึกว่าเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างด้วยรูปเก่า แต่มาเจอคลิปเมื่อเช้าก็เลยเอ๋อเลย เลียงผาบนเขาหินปูนแถบนี้ตกอยู่ในภาวะถูกคุกคามอย่างรุนแรงมาก ทั้งจากถูกทำลายถิ่นอาศัยและการล่าของคนทั้งในและนอกถิ่น ถึงกระนั้นมันยังพยายามปรับตัวให้เข้ากับถิ่นอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะในพื้นที่สัมปทานของโรงปูนที่ต่อเนื่องกันคลอบคลุมเขาเทือกเล็กเล็กๆ นี่ไว้ทั้งแถบ โรงปูนทุกโรงล้วนแล้วแต่มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสัตว์ป่าเหล่านี้อย่างเข้มงวด ดังนั้นในพื้นที่สัมปทานของโรงปูนจึงควรจะเป็นถิ่นอาศัยสุดท้ายของเลียงผาในกลุ่มประชากรนี้ แต่ที่เห็นอยู่นี่แสดงถึงการปล่อยปะละเลยของโรงปูนทีพีไออย่างที่ไม่น่าให้อภัย

 

ผ่าฝืนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมขั้นรุนแรงโรงงานมีโทษสถานใด ตามระเบียบ สผ ยังไม่รู้ (ถ้าจำไม่ผิดน่าจะถึงขั้นระงับใบประกอบการ) แต่ที่แน่ๆ คนตี…ตามกฎหมาย…โดน

 

http://www.youtube.com/watch?v=oUb-R3EpmXk

คลิปต้นตอ

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=690194487679278&set=a.587807344584660.1073741828.587802614585133&type=1

โพสต์แถจากคนงานTPI

 

ตีให้สลบแล้วเอาไปปล่อยก็ยังโดนไม่น้อยกว่าสองกระทง ที่แน่ๆเลียงผากับโรงปูนแถบนั้นเป็นของคู่กัน และเหตุการณ์ที่เลียงผาลงมาเดินชอปปิ้งในโรงปูนก็ไม่ใช่เหตุการณ์แปลกประหลาด ดังนั้นเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้น ไม่น่าให้อภัย และสมควรที่จะต้องมีการดำเนินการจัดการอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เป็นการป้องปราม

 

พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. ๒๕๓๕ภูมิพลอดุลยเดชป.ร.
ให้ไว้ณวันที่๑๙กุมภาพันธ์พ.ศ. ๒๕๓๕
เป็นปีที่๔๗ในรัชกาลปัจจุบัน


มาตรา๔ในพระราชบัญญัตินี้
"สัตว์ป่า" หมายความว่าสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ปีกแมลงหรือแมงซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดำรงชีวิตอยู่ในป่าหรือในน้ำและให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านั้นทุกชนิดด้วยแต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทำตั๋วรูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้วและสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว
"สัตว์ป่าสงวน" หมายความว่าสัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้และตามที่จะกำหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา


หมวด๓
การล่าการเพาะพันธุ์การครอบครองและการค้าซึ่งสัตว์ป่า
ซากของสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า
มาตรา๑๖ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่เป็นการกระทำโดยทางราชการที่ได้รับยกเว้นตามมาตรา๒๖
มาตรา๑๙ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าสงวนหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองเว้นแต่จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่กำหนดตามมาตรา๑๗ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ป่าดังกล่าวและโดยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต
มาตรา๒๑ห้ามมิให้ผู้ใดเก็บทำอันตรายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง

หมวด๘
บทกำหนดโทษ
มาตรา๔๗ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา๑๖มาตรา๑๙มาตรา๒๐วรรคหนึ่งหรือมาตรา๒๓วรรคหนึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสี่ปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา๕๑ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา๒๑มาตรา๒๒มาตรา๔๑ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา๕๕ผู้ใดช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าอันได้มาโดยการกระทำผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา๕๙ในกรณีที่ผู้กระทำความผิดซึ่งต้องรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคลกรรมการผู้จัดการผู้จัดการหรือผู้แทนของนิติบุคคลนั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นตนมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอมด้วย

บัญชีสัตว์ป่าสงวน
๘. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรำหรือโครำCapricornis sumatraensis

Comments

ความเห็นที่ 1

ข้อสังเกต

1) ตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงอย่างนั้น เลียงผาน่าจะบาดเจ็บสาหัส ขาหัก ช้ำใน หรือน่าจะตายในที่เกิดเหตุ ถึงไม่ตายคาที่ เมื่อเอาไปปล่อย เมื่อบาดเจ็บสาหัสอย่างนั้น ก็ไม่น่าจะรอด

2) ภาพเหตุการณ์ในคลิป เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนกลางวันที่มีแสงสว่างมาก แต่ภาพถ่ายที่ทางบริษัทฯนำมาประกอบการชี้แจงว่า เมื่อเลียงผาถูกตีจนสลบแล้ว ก็ถูกนำไปปล่อยคืนสู่ป่าทันทีนั้น ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายในเวลากลางคืน ซึ่งระยะเวลาน่าจะห่างกันหลายชั่วโมง และบุคคลในภาพ ก็คล้ายจะเป็นคนละชุดกัน (มีพนักงานหญิงอยู่ด้วย) ซึ่งแสดงว่าเป็นเหตุการณ์คนละครั้งกัน แสดงว่าก่อนหน้านี้ ก็เคยมีเหตุการณืตีเลียงผาภายในโรงงานมาก่อนหน้านี้แล้ว ผู้บริหารของโรงงาน ไม่ทราบว่าทราบรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือไม่ หากทราบแล้วแต่ไม่ได้ห้ามปราม หรือหาทางแก้ไขที่เหมาะสม ก็นับว่าบริษัทฯนี้ขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ทราบว่าบริษัทฯนี้เคยจัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่า อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ หากว่าเคยทำ ก็แสดงว่าที่บริษัทฯเคยทำมาก็เป็นการลวงโลกทั้งสิ้น

ความเห็นที่ 2

คลิปใหม่ล่าสุดเลียงผาตัวนี้ลุกเดินได้นะครับ

ความเห็นที่ 3

แล้วก็ถูกจับมัดขาไว้...