หอย จ.จันทบุรี

        พบหอยชนิดนี้บนเกาะกลางที่เป็นเส้นกั้นแบ่งระหว่าง จ.จันทบุรี และ จ.ตราด คือ "หอยจุกพราหมณ์" ใช่ไหมครับ?