ต.เต่าหลังตุง

เต่าเหลือง,เต่าเทียน - เต่าบกชนิดหนึ่ง

Comments

ความเห็นที่ 1

เต่าตนุ - เต่าทะเลชนิดหนึ่ง
*ตัวที่เป็นต้นแบบของรูปนี้มีเกล็ดกระดองข้างถึง 5 แถวจริงๆ ซึ่งมากกว่าเต่าตนุปกติ เสียดายว่ารูปต้นแบบหายไปแล้ว

GreenTurtle.jpg

ความเห็นที่ 2

yes

ความเห็นที่ 3

winkyes

ความเห็นที่ 4

yes

ความเห็นที่ 5

เต่าน้ำจืด
เต่าบัว(ซ้าย) & เต่าหับ(ขวา)
Freshwater_Turtle