สอบถาม ชื่อต้นไม้ จากเขาใหญ่

  ละม้าย หอมไกลดง   แต่ก็ไม่เหมือน   มีจุดแตกต่าง