ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี แจกกล้าไม้ ฟรี!

ประชาสัมพันธ์! ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดราชบุรี
แจกกล้าไม้ ฟรี!ตั้งแต่ปัจจุบันจนกว่าจะหมด แจกในเวลาราชการ
เริ่ม 9.00-16.00 น. (พักเที่ยง 12.00 – 13.00 น.)
หน่วยงานที่แจกจ่ายกล้าไม้จะมีการติดตามประเมินผลการจ่ายกล้าไม้ดังกล่าว  โดยวิธีสุ่มตัวอย่าง โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ได้แก่ 50 – 1,000 กล้า และมากกว่า  1,000  กล้า  ขึ้นไป  ในแต่ละกลุ่มให้สุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของผู้มาขอรับกล้าไม้  ตามระเบียบกรมป่าไม้ พ.ศ. 2552
 
  หลักฐานในการขอรับ ประกอบด้วย
      1. สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายเอกสาร) เซ็นสำเนารับรอง
      2. สำเนาโฉนดที่ดิน, นส.3 ,สค.1, นค.1,สปก 4-01 ,สทก. ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ(ถ่ายเอกสาร)
      3. ตาข่ายพรางแสง หรือสิ่งใดที่สามารถบังลมและแดดไม่ให้ต้นไม้ได้รับผลกระทบกระเทือน ซึ่งจะทำให้ใบเหี่ยวเฉาและอาจตายลงได้
      4. ถ้าเป็นส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน วัด โรงเรียน สโมสร ชมรมต่างๆ ขอให้จัดทำหนังสือแจ้งขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ พร้อมวาดหรือแนบแผนที่แสดงบริเวณที่ปลูก เพื่อประกอบการพิจารณา
*ประชาชนทั่วไปสามารถขอรับกลัาไม้รวมทุกชนิดไม่เกิน 300 กล้า ผู้ที่ประสงค์ขอรับกลัาไม้เกิน 300-1,500 ต้น ทางศูนย์ ขอสำเนาโฉนดที่ดินบริเวณที่จะปลูกถ่ายเอกสาร แนบประกอบคำขอ ที่มีชื่อของผู้ที่มาขอรับคือเจ้าของที่ดิน เพื่อความสะดวกในการสำรวจติดตามประเมินผลการปลูกต้นไม้  หาอัตราการรอดตาย และเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำเวลาออกสำรวจข้อมูลติดตามผลในแต่ล่ะปี*
 
            หมายเหตุ- กล้าไม้ทุกชนิดที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี ได้รับมาแจกจ่ายในปีนี้จะเป็นกล้าไม้จากผู้รับจ้างที่ส่งมอบมา เพื่อนำมาส่งเสริมสนับสนุนการปลูกต้นไม้ของประชาชนและส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน วัด โรงเรียน กล้าไม้ทั้งหมดแจกฟรี โดยไม่คิดมูลค่า  แต่จะต้องขออนุญาตแจ้งให้ทราบว่า ทุกท่านที่มารับกล้าไม้ ทางศูนย์จำเป็นต้องถ่ายรูปการส่งมอบกล้าไม้ให้ทุกท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการควบคุมประกอบการเบิกจ่ายลงทะเบียนกล้าไม้ต่อไป สำหรับพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ฯมี 8 จังหวัด ประกอบด้วย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร เพชรบุรี และประจวบฯ โดยสนับสนุนที่หลัก ราชบุรี ส่วนอีก 7 จังหวัด จะมีสถานีเพาะชำประจำจังหวัดอยู่แล้ว ให้ติดต่อขอรับได้จากแต่ละจังหวัด แต่หากไม่มีชนิดที่ต้องการหรือกล้าไม้ในจังหวัดนั้นๆ หมดแล้ว และสะดวกหรือประสงค์มารับที่จังหวัดราชบุรี ก็ยินดีพิจารณาแจกจ่ายให้ได้ ซึ่งทางศูนย์ฯ จะพิจารณาสนับสนุนเป็นลำดับรองต่อไป หากประสงค์ต้องการหรือสอบถามข้อมูล สามารถติดต่อที่สำนักงาน ในเวลาราชการ เบอร์โทร 032-240532