สอบ ก.พ." คืออะไร สอบ ก.พ. มีกี่รอบ แล้วแต่ละรอบสอบอะไรบ้าง?

การสอบ ก.พ. คือ การสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ามาทำงานให้กับหน่วยงานราชการ เพื่อให้สามารถทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ก.พ. ย่อมาจาก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นั่นเอง สำหรับผู้สนใจที่จะเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ ต้องสมัครสอบคัดเลือกตามหลักสูตรที่กำหนดการสมัครสอบ1. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)โดยจะมีการจัดสอบเป็นประจำทุกปี และผู้ที่สามารถเข้าสอบได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท การสอบ ภาค ก. จะแบ่งเป็น 3 วิชา คือทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป : ด้านการคิดคำนวณ และด้านการให้เหตุผลทดสอบวิชาภาษาไทย : ด้านการเข้าใจภาษา ซึ่งจะทดสอบโดยการการอ่านและการทำความเข้าใจบทความ การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษาทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ : ทดสอบความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน2. สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)การสมัครสอบนี้ ผู้เข้าสมัครจะต้องนำหนังสือรับรองมายืนยันว่าตนได้สอบผ่าน ภาค ก. แล้วจึงจะสมัครได้ และการสอบในภาคนี้จะเป็นการสอบเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆ เช่น  ตำแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น3. สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)การจะสอบภาค ค. ได้นั้น ผู้เข้าสอบจำเป็นต้องผ่านการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. มาก่อน และในการสอบ ภาค ค. จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ หรืออาจมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มก็ได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยาอ่านเพิ่มเติม>>ดาวน์โหลด slotxo