Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ลดเสี่่ยงโควิด-19

Social Distancing เว้นระยะห่างทางสังคม ลดเสี่่ยงโควิด-19              การระบาดทะลุเกินหลักร้อย ต้นตอมาจากพฤติกรรม "การพบปะทางสังคม" ของคนบางกลุ่ม
ที่ไม่ตระหนักรับผิดชอบสังคม ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขที่ได้พยายามสื่อสาร
มาตลอด รณรงค์ให้ประชาชนงดเว้นการทำกิจกรรมทางสังคมที่มีคนชุมนุมกันมากๆ และการระมัดระวัง
ในการพบปะผู้อื่นควรทิ้งระยะห่าง 1-2 เมตร หรือที่เรียกว่า Personal distancing อ่านต่อ >>>
slotxo