รวม 'พักชำระหนี้รถยนต์' ลดภาระช่วง 'โควิด-19' ระบาด

        ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง 7 แห่งออกมาตรการ “พักชำระสินเชื่อรถยนต์” หวังช่วยลดภาระลูกค้าที่ต้องเผชิญกับ “วิกฤติโควิด-19” ที่อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ ดังนี้
 
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
 
- พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)
 
ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 
 ธนาคารกสิกรไทย 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 17 มี.ค.63)
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ธนาคารไทยพาณิชย์ 
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน
 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
 
 ธนาคารธนชาต สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE 
1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ทั้งนี้ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 
2. ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน
 
เงื่อนไข
 
- สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาตDRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
 
- สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของCOVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ
 
- กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม
 
- การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน
- กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)
 
- ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด
 
- สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563  
 
ที่มา: ธนาคารธนชาต
 
 
 ธนาคารทิสโก้ 
- ลูกหนี้รายย่อย
 
- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 
- ลดภาระการผ่อนชำระ
 
- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้
 
- ลดค่าธรรมเนียม
 
ที่มา: ธนาคารทิสโก้
 
 ธนาคารเกียรตินาคิน 
พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้
 
*การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด
 
กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้  
 
ที่มา: ธนาคารเกียรตินาคิน 
 
 
 โตโยต้า ลีสซิ่ง 
โครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 
*เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
ที่มา: โตโยต้า ลีสซิ่ง
 
อัพเดตข่าวสารใหม่ๆ https://lawingchun.com/sicbo/

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณครับ ผมยื่นเรื่องแล้วรอมาสองอาทิตย์กว่ายังไม่มีใครติดต่อมาเลย ดูหนังออนไลน์