4 ทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่คนยุคดิจิตอลต้องมี!

 

เพราะโลกยุคโลกาภิวัตน์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การค้นคว้าหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารต่างก็ทำได้ง่ายขึ้น ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงมีความจำเป็นมากเพื่อให้ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุไหน สามารถอยู่รอดได้โดยที่ความสามารถที่มีไม่ถูกกลืนหายไปกับเทคโนโลยีที่นับวันยิ่งล้ำหน้า เพื่อให้ทุกคนสามารถตามทันกระแสของโลก เราจึงมี 4 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาตัวเองในทุกด้านมาแบ่งปัน แต่จะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย


f1RgmfoNUN-BU6x-POdtTUrbmHN_EKi6MD9PIZIq


ทักษะด้านเทคโนโลยี

แน่นอนว่า การจะอยู่รอดในยุค Digital Disruption ซึ่งเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในแทบจะทุกจังหวะของชีวิตนั้นคือการรู้เท่าทัน และสามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียน การทำงาน และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้น รวมถึงรู้จักควบคุมเทคโนโลยี แทนที่จะปล่อยให้เทคโนโลยีแทนที่ทุกอย่างจนไม่เหลือช่องทางพัฒนานั่นเอง


การปรับตัวในทุกสถานการณ์

ในยุคที่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากใครปรับตัวไม่ทันและมัวแต่ยึดติดกับแนวคิดและวิธีการแบบเดิมๆ อาจทำให้ไม่สามารถอยู่รอดได้เลย ดังนั้น ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปด้วยกระแสใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นคือต้องรู้จักปรับตัวและตามการพัฒนาในทุกด้านให้ทัน เสพข่าวสารอยู่เสมอ พัฒนาความสามารถของตัวเองให้พร้อม รวมถึงศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ยังไม่รู้


ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร

เพราะโลกยุคใหม่ทำให้คนเราใกล้กันมากขึ้นและง่ายกว่าเดิม ทักษะด้านภาษา ทั้งภาษาแม่และภาษาต่างประเทศ จึงมีความสำคัญมากต่อการเพิ่มโอกาสในการทำงานกับคนที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ ยังควรพัฒนาทักษะในการสื่อสารกับคนในองค์กร เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดความเข้าใจผิดทั้งในเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว


การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

อีกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คือการรู้จักคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้ควรมีไว้ควบคู่กัน กล่าวคือ เมื่อเจอกับปัญหาอะไรแล้ว จะได้สามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและหาทางแก้ไขที่เหมาะสมได้โดยใช้เหตุและผล ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นหากต้องการตามให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยังอยู่ให้ได้ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยไหน ควรมีทั้ง 4 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 นี้ไว้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทักษะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานให้เราสามารถพัฒนาตนเองและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม