โครงการประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2554


“หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี”

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย “หนึ่งในน้ำพระหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไปและ ประเภทนักเรียนนักศึกษา 

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ      ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงาน กปร.  พร้อมรางวัลเงินสด 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี    พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท
รางวัลชมเชย     5 รางวัลๆละ 1,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณจากศูนย์ฯ

อ่านเพิ่มเติม : 
http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/kkb_133.html

Comments

ความเห็นที่ 1


การประกวดภาพถาย “ความประทับใจแหงวิ ีถตะวันออก” “The impression of Eastern Passage”
 
“การเดินทางทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งของการใช ีช ิวตที่รวมสมัยของคนในปจจุบัน แตละแหงที่เดินทางก็ลวนแต
สรางความประทับใจ ประสบการณและวิสัยทัศนที่เปดกวางใหแกนักเดินทาง ทําใหเราเรียนรูสิ่งแปลกใหม ไป
พรอมๆ กับเรียนรู ิศลปะแหงการใช ีช ิวตอยางมีรสนิยม ซึ่งเราสามารถแบงปนประสบการณอันนาประทับใจ
เหลานี้ออกมาในรูปแบบที่ตางกันออกไป ไมวาจะเปนการเขียนบันทึก บทกวีภาพวาด ภาพยนตรหรือ รูปถาย”   
“วุฒ ิว ีถแหงอารยธรรมตะวันออก” คือ ีอกรูปแบบของการถายทอดประสบการณการเดินทางไปยังเมืองตางๆ ใน
เอเชีย ผานกลิ่นหอมที่ไดรับแรงบัลดาลใจจาก ดอกไมพืชพรรณสมุนไพรทองถิ่น ประวัติศาสตรอันยาวนาน
รวมถึงวิ ีถ ีช ิวต ในรูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องหอม ตางๆ” 
“วุฒ” รวมกับสํานักงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center – TCDC)
และ นิตยสาร Wallpaper* จัดการประกวดภาพถายที่แสดงถึงความประทับใจตอเมืองสําคัญท้ัง 14 
แหงในเอเชีย ในหัวขอ “ความประทับแหงวิ ีถตะวันออก” เพื่อเปดโอกาสใหกับชางภาพสมัครเลนได
แสดงผลงานสูสาธารณะชนและรวมเปนสวนหนึ่งในกิจกรรมดีๆ กับ “วุฒ” 
 
รางวัลการประกวด  
รางวัลชนะเลิศ : (ไมจํากัดจํานวน)  รางวัลเงินสดมูลคา 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตรจากคณะกรรมการ

หมดเขตสงผลงาน : 8 มิถุนายน 2554 

อ่านเพิ่มเติม : http://www.vuudh.com/contestdetail.pdf

ความเห็นที่ 2

สยามเอ็นซิสเป็นไรเนี้ยะ โพสข้อความติดกันไปหมดเลย --*
จัดหน้ากระดาษก็ไม่ได้ 

ความเห็นที่ 3

อย่างนี้เราต้องจัดทริปตระเวณถ่ายรูปอ่าวคุ้งกระเบนจินี่ อิๆ ^^

ความเห็นที่ 4

ขอบคุณครับ มีอะไรเข้าทางส่งมาเรื่อยๆนะ

ความเห็นที่ 5ประกวดภาพถ่าย “วันนี้ของวันวานที่ริมน้ำจันทบูร”
“The Present of Memories on Chanthaboon Waterfront“
 
รางวัลการประกวด
-รางวัลชนะเลิศ มี 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัล พร้อมเงินสดรางวัลละ 30,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มี 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัล พร้อมเงินสดรางวัลละ 20,000 บาท
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มี 2 ประเภท ๆ ละ 1 รางวัล เป็นโล่รางวัล พร้อมเงินสดรางวัลละ 10,000 บาท
-รางวัลชมเชย มี 2 ประเภท ๆ ละ 10 รางวัล เป็นเกียรติบัตร พร้อมเงินสดรางวัลละ 5,000 บาท
-ภาพที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ จำนวน 100 ภาพ จะได้รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกภาพละ 1 ชิ้น
 
กำหนดการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดและสถานที่ส่ง
-กำหนดลงทะเบียนสมัครและส่งภาพถ่ายเข้าประกวดพร้อมไฟล์ภาพต้นฉบับ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 ถึง 31 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1162/2 ถนนท่าแฉลบ อำเภอเมือง ฯ จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.chanthaboonriver.com/

ความเห็นที่ 6คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน
 
ขอเชิญนักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพ ทุกระดับชั้น ร่วมประชันฝีมือการกดชชัตเตอร์อีสานหน้าร้อน แล้วส่งภาพเข้าประกวดหัวข้อ "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" อีสาน แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม
 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และนิตยสาร PHOTOTECH
ขอเชิญนักท่องเที่ยว นักถ่ายภาพ ทุกระดับชั้น ร่วมประชันฝีมือการกดชชัตเตอร์อีสานหน้าร้อน แล้วส่งภาพเข้าประกวดหัวข้อ "คิดฮอดอีสาน มหัศจรรย์ฤดูร้อน" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท
 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลพร้อมของกำนัลรวม 50,000 บาท และถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลพร้อมของกำนัลรวม 20,000 บาท และถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลพร้อมของกำนัลรวม 10,000 บาท และถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย ของกำนัล 10 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท
 
ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2554

 
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.phototech-mag.com/Summer%20Photo%20Contest.html

ความเห็นที่ 7ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่ายดาราศาสตร์ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ประจำปี 2554
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจร่วมประกวดภาพถ่ายภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์ในเมืองไทย” ประจำปี 2554 เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมการถ่ายภาพทางด้านดาราศาสตร์ในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และกิจกรรมทางดาราศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 160,000 บาท และโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่าย ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ภาพถ่าย Deep Sky Objects ภาพถ่ายปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ ภาพถ่ายวัตถุในระบบสุริยะ ภาพถ่ายวิวธรรมชาติกับดาราศาสตร์ และภาพถ่ายปรากฏการณ์ที่เกิดในบรรยากาศของโลก สามารถติดตามรายละเอียดกติกาการประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ [www.narit.or.th] หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5322-5569 ต่อ 305 (คุณณรกมล)
 
ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่ สถาบัน วิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช เลขที่ 191 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.narit.or.th/

ความเห็นที่ 8ประกวดภาพถ่าย "เปิดเลนส์กล้อง ท่องสตูล..โรแมนติก"
 
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล จัดประกวดภาพถ่าย เปิดเลนส์กล้อง ท่องสตูล..โรแมนติก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเผยแพร่การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และเป็นการเผยแพร่การท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติ
 
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รางวัลถ้วยที่ 1 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมของรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
รางวัลถ้วยที่ 2 จาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมของรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
รางวัลถ้วยที่ 3 จาก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสตูล เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมของรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
รางวัลถ้วยชมเชย 2 รางวัล จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท
 
หมดเขตการส่งภาพ : วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.inthailandmag.com/images/Photo_application-2page.pdf

ความเห็นที่ 9ประกวดภาพถ่าย TDEX Underwater Photo Contest #6 : 
Shark Challenge


วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวที่รักการถ่ายภาพใต้น้ำได้แสดงฝีมือการถ่ายภาพ
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของไทย และแหล่งดำน้ำ ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ที่สวยงามในประเทศไทย โดยเฉพาะ ฉลามที่ขณะนี้บางสายพันธุ์กำลังอยู่ในภาวะอันตราย เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
 
ประเภทและรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดทั้งสองประเภท (Best of the Show)
ภาพถ่ายใต้น้ำ ประเภทต้นฉบับ (Underwater Traditional)
ภาพถ่ายใต้น้ำ ประเภทไม่จำกัดจินตนาการ (Creative Unrestricted)
 
หมดเขตการส่งภาพ : วันที่ 29 เมษายน 2554
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.thailanddiveexpo.com/th/act_photocontest.php

ความเห็นที่ 10

TDEX นี่ส่งใต้น้ำจืดไป เค้าคงงงๆ ฮ่า ฮ่า