มหกรรมบัวและการประกวดภาพถ่ายบัว


 
อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
"ขอเชิญประกวดภาพถ่ายอุทยานบัว"
 
 
การประกวดภาพถ่ายอุทยานบัว
 
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ภาพอุทยานบัวให้ปรากฏแก่สายตาชาวไทยและชาวต่างประเทศ และภาพที่ได้จากการประกวดจะ
นำไปจัดทำเป็นคลังข้อมูลภาพเพื่อใช้ในงานอื่นๆต่อไป
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ผู้สนใจทั่วไปทั้งประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 
กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
๑. เป็นภาพถ่ายในบริเวณอุทยานบัวเท่านั้น
๒. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพสีหรือขาวดำ โดยถ่ายจากกล้องฟิล์ม หรือกล้องดิจิตอล
- มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านพิกเซล ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับที่ความละเอียดสูงสุดของกล้อง
- กรณีเป็นฟิล์มให้สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอลให้ได้ขนาดภาพ (Image size) เท่ากับขนาดภาพจริงที่ส่งเข้าประกวด โดยมีความละเอียดไม่ต่ำ
กว่า ๓๐๐ dpi
- รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำกว่า 300 dpi (ไม่รับภาพที่เป็น Raw File
และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น)
- โดยส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้ไม่จำกัด โดยเสียค่าสมัครภาพละ ๑๐๐ บาท
- ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับได้ที่บริเวณจัดงานนิทรรศการประกวดภาพถ่าย
๓. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเท่านั้น
๔. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับ และให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด โดยสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนแก่ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และผู้จัดการประกวดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่ายดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นภาพที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดคงมีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๘ ในการแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิ์ในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตนไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหาย แก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป
๕. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดหรือรับรางวัลรวมทั้งผู้จัดการประกวดอาจเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน
๖. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน โดยยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สุด
๗. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดภาพถ่ายอุทยานบัว ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
กำหนดรางวัล ดังนี้
รางวัล ที่ ๑ เงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัล ที่ ๒ เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลที่ ๓ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
รางวัลชมเชย จำนวน ๕ รางวัล รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท
 
การส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ อุทยานบัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://www.csc.ku.ac.th
 
การตัดสินภาพเข้าประกวด วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศผลการตัดสินการประกวด วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ อุทยานบัวและ http://www.csc.ku.ac.th
 
พิธี มอบรางวัล วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓
การจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐๔๒-๗๒๕-๐๓๓ โทรสาร ๐๔๒-๗๒๕-๐๓๔

Comments

ความเห็นที่ 1

แง่งงง นึกว่าบัวที่ไหนก็ได้ ต้องไปถ่ายที่ สกลนคร....